Alminnelige vilkår
 

Abonnement

En abonnement gjelder for 12 måneder og forskuddsfaktureres.
Alle priser er oppgitt i NOK og er eksklusiv moms.
Etableringskostnaden inkluderer startkostnader og installasjon av produktet. Ved oppgradering av produkter på et senere tidspunkt, betaler man ikke ny etableringskostnad.

Tjenesteavtale

Tjenesteavtalen regulerer rettigheter og plikter for deg som kunde og Numedalsnett som leverandør av det aktuelle produkt.
Du finner tjenesteavtalen i sin helhet nedenfor.

Tjenesteavtale mellom Kunden og Numedalsnett

1. Generelt.
Tjenesteavtalen er de standardvilkår som kunden må akseptere for å få adgang til Numedalsnett sine tjenester.
Tjenesteleverandøren er Numedalsnett AS med Org.nr 981 644 115, med den forretningsadresse som til enhver tid er registrert på selskapet. Numedalsnett kan benytte seg av partnere for å levere de tjenestene kundene ønsker. I teksten nedenfor gjelder betegnelsen Numedalsnett både for Numedalsnett og Numedalsnett sine partnere.
Ved motstrid mellom avtalevilkår går de spesielle bestemmelser foran de generelle, slik at følgende rangordning avgjør hvilke bestemmelser som skal legges til grunn for tjenesteforholdet; 1) Ordrebekreftelse, 2) Tjenesteavtalen.
Avtalen er inngått når kunden har bestilt og Numedalsnett ved e-post - ordrebekreftelse - bekrefter at bestillingen er mottatt. Numedalsnett har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 3 virkedager etter at slik e - post bekreftelse ble sendt.
Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Numedalsnett og som Numedalsnett forholder seg til.
Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.
Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 12 - tolv - måneder. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en nye avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert jfr punkt 10. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.
Ved ny periode vil kunden bli fakturert 60 dager i forkant. Betalingsbetingelsene er netto pr 15 dager.
Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.
Dersom en ordre krever egenerklæring og riktig utfylt egenerklæring ikke er Numedalsnett i hende innen 20 dager etter bestilling, forbeholder Numedalsnett seg retten til å kansellere bestillingen.


2. Tjenesten.

2.1 Generelt.
Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos Numedalsnett slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Numedalsnett sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes.
Numedalsnett er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten.
Numedalsnett kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.
Numedalsnett har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.
Ved bestilling, godtar kunden at Numedalsnett sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt e-post adressen.2.2 Webløsninger.
Numedalsnett plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå.
Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.
Numedalsnett foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).
Numedalsnett jobber med kontinuerlig videreutvikling av verktøyene som ligger bak webløsningene. Ved oppdateringer og oppgraderinger vil alle nettsteder nyte godt av disse. Numedalsnett vil teste slike oppdateringer og oppgraderinger etter beste evne før de implementeres på tjenestemaskinene. Dersom oppdateringene og oppgraderingene medfører utilsiktede forhold på nettsidene til noen kunder ber vi disse ta kontakt med Numedalsnett slik at vi så raskt som mulig kan avhjelpe forholdet.
Alle kunder vil ha nyeste versjon av verktøyene, det vil ikke være flere versjoner på serveren.
Numedalsnett kan bruke kundens webløsning som referanse.


2.5 Tilleggstjenester
Numedalsnett tilbyr diverse tilleggstjenester tilknyttet tjenestene som vist til i pkt 2 flg. Ta kontakt dersom du har behov for en tilleggstjeneste.
Tilleggstjenester legges til de eksisterende tjenester, og bestilles separat.3. Kundens plikter.

3.1 Generelt.
Bestilling av webløsninger utføres av Numedalsnett på bakgrunn av informasjon fra kunden.
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e - post el, kan Numedalsnett ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel.3.2 Webløsninger og Shop.
3.2.1 Overforbruk.
Dersom brukerens web belaster 10% over den avtalte lagringsmengde, over en periode på en måned, vil Numedalsnett kunne gjøre kunden klar over dette, å anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere til et tjenestenivå med større lagringskapasitet. Dersom kunden ikke etterfølger denne anmodningen, vil Numedalsnett kunne oppgradere brukerens tjeneste tilsvarende den diskplass kunden tar opp, uten at det gis samtykke fra brukeren. Numedalsnett forbeholder seg retten til å stenge ned brukerens web.


3.2.2 Trafikk.
Der brukerens web genererer mer trafikk enn Numedalsnett regner som normalt, tatt i betraktning den tjeneste som er valgt, skal Numedalsnett per e-post gi brukeren varsel om dette og anmode om at han enten fjerner innhold på sin web eller oppgrader tjenesten. Slik overbelasting kan forårsakes av unormal høy trafikk på web sidene eller belastende programvareløsninger brukeren har lagt ut på sin web.
Den utsendte advarselen vil også opplyse om vilkårene for alternative tjenester, som vil kunne støtte brukerens trafikkmengde. Dersom brukeren ikke følger opp denne advarselen, forbeholder Numedalsnett seg retten til å stenge ned brukerens web.


3.2.3 Programvare.
Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Numedalsnett seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

3.2.4 Eierskap.
Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

3.2.5 Ansvar for publisering.
Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på nettsiden må antas å rette seg mot.

3.2.5.1 Numedalsnett har en familievennlig profil, og tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.:

- fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig,
- viser pornografisk materiale,
- krenker menneskeverdet,
- glorifiserer krig,
- handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn,
- viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr,
- er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning
- kan virke krenkende på store befolkningsgrupper, og er i strid med anbefalinger og god tone fra norske myndigheter

Numedalsnett kan, etter eget skjønn avgjøre herunder bringe tjenesteforholdet til opphør, uten varsel stenge ned  tjenesten, om nettsidene som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.


3.2.6 Konsesjoner.
Kunden og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.4. Kontrollmekanismer.

4.1 Sikkerhet og intern-kontroll.

Numedalsnett formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.
Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Numedalsnett endringer av kontrollopplysninger.


4.2 Passord.
Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Numedalsnett har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.


4.3 Back Up.
Numedalsnett tar daglig back-up av innholdet på nettsidene. Restore av data som ikke skyldes feil fra Numedalsnett kan utføres etter nærmere avtale og faktureres etter medgått tid.
Numedalsnett vil dog ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått dersom Kunden selv hadde tatt back-up av det materialet han publiserer gjennom Numedalsnett sine servere.


4.4 Innsyn og utlevering av opplysninger.
Numedalsnett kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil skissert i punkt 3.2.5.1 ovenfor.
Numedalsnett har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser.
Numedalsnett kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Numedalsnett sine tjenestemaskiner. Numedalsnett skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig.
Numedalsnett vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Numedalsnett ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.
Numedalsnett forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.5. Pris og betaling.

5.1 Generelt.
Betaling skal enten skje mot faktura eller ved bruk av kredittkort. Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Faktura sendes ut 60 dager før ny periode løper.
Alle priser kan endres av Numedalsnett med 12 måneders varsel, og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel ble avsendt si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder.
Alle tjenester faktureres forskuddsvis for 12 måneder.
Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.
Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt, hvilket innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet.
For de tilfeller at kunder ikke gjør opp for de leverte varer/tjenester kan Numedalsnett AS velge å ta ut søksmål ved kundens hjemting.


5.2. Webtjenester.
Priser per tjenesteperiode avhenger av hvilket tjenestenivå som er valgt.


5.3 Tilleggstjenester.
Tilleggstjenester faktureres per gang oppdraget utføres.6. Ansvarbegrensning.

6.1 Skadesløsholdelse.
Kunden forplikter seg til å holde Numedalsnett skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Numedalsnett som har sammenheng med det materiale som Kunden eller brukeren har formidlet gjennom Numedalsnett sine tjenestemaskiner.


6.2 Fraskrivelse av ansvar.
Numedalsnett kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.
Numedalsnett vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.
Numedalsnett holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.
Numedalsnett kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år.
Numedalsnett er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra Numedalsnett's internettsider.


6.3 Opphør eller suspensjon uten varsel.
Numedalsnett kan uten forutgående varsel fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Numedalsnett sitt eget skjønn, synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Numedalsnett sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som Numedalsnett setter.
Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r). Numedalsnett kan slette materiale uten forvarsel jf. punkt 9.2 eller benyttes seg av fremgangsmåten som vist til i punkt 9.3.


7. Force majeure.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.


8. Overdragelse, flytting eller videresalg.


8.1 Overdragelse.
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Numedalsnett. Et slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.


8.2 Flytting av domene.
Ved flytting av domene til annen leverandør enn Numedalsnett er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk. I de tilfeller hvor toppnivåets navnepolitikk krever en godkjennelse av Numedalsnett, som den tidligere leverandør, skal det av sikkerhetsmessige grunner, benyttes et særskilt skjema utarbeidet av Numedalsnett jf punkt 10.
Kundeforholdet til Numedalsnett må kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.


8.3 Flytting for øvrig.
Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til Numedalsnett kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt. Videre må kunden selv sørge for overføring av innhold på nettsider.


8.4 Videresalg.
Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Numedalsnett.9. Angrerett, oppsigelse og stenging.

9.1 Generelt om Angrerett.
Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett.
Ved bruk av angreretten skal Kunden benytte seg av et særskilt skjema jf. punkt 10, og Numedalsnett vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området.
Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.


9.1.2 Tilleggstjenester.

Tilleggstjenestene utføres fortløpende og er engangsytelser. Kunden kan ikke avbestilles når oppdraget er gjennomført før angrefristen på 14 dager.
Dersom Numedalsnett mottar avbestilling før tilleggstjenestene faktisk er påstartet og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.


9.1.3 Øvrige Tjenester.
Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er posttemplet eller på annen måte meddelt Numedalsnett innen utgangen av angrefristen.

9.2 Generelt om oppsigelse.
Ved oppsigelse av Tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet.
Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.


9.2.1 Oppsigelse fra Kunden.
Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.
Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.
Oppsigelse skal finne sted iht. punkt 10.


9.2.2 Oppsigelse fra Numedalsnett.
Numedalsnett kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt.

9.3 Stenging eller suspensjon.
Ved brudd på bestemmelsene i punkt III. eller ved manglende betaling jf. V. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. 10., vil Numedalsnett kunne nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.
Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av Numedalsnett forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 9.2 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

10. Fremgangsmåte ved oppsigelse, angrerett, flytting, bestilling av tilleggstjenester mv.

10.1 Generelt.
Ved behov for brukerstøtte, ved eventuelle feilsituasjoner eller ved ønske om å benytte seg av angrerett, flytting, oppsigelse eller for bestilling av tilleggstjenester eller ved andre endringer av tjenesteomfanget skal kunden henvende seg til Numedalsnett. Dette skal skje skriftlig eller via e-post til adressen som står nederst på nettstedet www.numedalsnett.no.
Ved bestilling av tilleggstjenester skal Numedalsnett sende Kunden en ordrebekreftelse11. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning.
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan Numedalsnett kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.
Kongsberg vedtas som verneting.
Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.12. Ufravikelige rettsregler.
Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.
 
Her kan du laste ned de Alminnelige vilkårene som et word-dokument
 
 


powered by netpublish